Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng trong toàn đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã có những cách làm hiệu quả, sát với thực tế đơn vị; đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó đã tạo được bước chuyển sâu sắc về nhận thức, đồng thời phát huy được tính tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Thịnh Văn Lâm, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục như: giao lưu văn hóa-văn nghệ, làm mới pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động phục vụ công tác tuyền truyền trực quan. Đơn vị đặt trọng tâm là bước “làm theo” Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là yếu tố cơ bản quyết định cho sự thành công của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị.

Bảo quản vũ khí, trang bị ở Tiểu đoàn Trinh sát 20

Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng tiêu chí phấn đấu cho từng cá nhân và tập thể trong việc học tập và làm theo tấm gương của Người. Trong đó, tập trung đột phá vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động bằng những việc làm thiết thực: Đối với anh em cán bộ, chiến sĩ phát động mỗi ngày làm một việc tốt; Phong trào “vượt khó, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”…

Để việc học tập Bác mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện từng bước chặt chẽ, gắn vào thực hiện nhiệm vụ đơn vị, tích cực kiểm tra đôn đốc thực hiện, khắc phục tình trạng chỉ coi trọng về hình thức mà nội dung hiệu quả thấp. Các tổ chức đảng sau khi tiến hành sinh hoạt, đăng ký phấn đấu đã tăng cường giáo dục, quán triệt, tuyên truyền cho mọi cán bộ nhận thức sâu sắc vấn đề, đi vào bản chất vấn đề để cán bộ, chiến sĩ xây dựng ý chí, quyết tâm, gắn với tình hình thực tiễn đơn vị; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác thiết thực hơn.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng việc kiểm tra, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được, khắc phục những khuyết điểm; có biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nhờ những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, năm 2013, Tiểu đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt, lối sống trong sạch, không xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đây chính là kết quả thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương của Người ở Tiểu đoàn Trinh sát 20.

THẾ HÀ