Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 6/12/2013 của HĐND thành phố Hà Nội về xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu trong buổi làm việc.

Sau khi có Nghị quyết số 30, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội, tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo việc xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của thành phố.  Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã có nhiều biện pháp triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố. Quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quán triệt, vận dụng các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vào nghị quyết của Đảng bộ cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời ban hành các chỉ thị, chương trình, đề án, kế hoạch về xây dựng khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật trong khu vực phòng thủ đã đạt nhiều kết quả tốt, bền vững. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường.

Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Pháp chế ghi nhận trình HĐND thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 HOÀNG HẢI