Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, huyện Mỹ Đức luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được xác định là một nội dung quan trọng, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao đổi về nội dung này, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mỹ Đức cho biết: Để làm tốt công tác giáo dục QP và AN, hằng năm, Hội đồng giáo dục QP-AN từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục QP và AN sát thực tế, phù hợp với từng địa phương, từng bước đưa công tác giáo dục QP và AN đúng đối tượng, thời gian, đi vào nền nếp. Riêng Ban CHQS và công an huyện luôn chủ động phối hợp với nhau và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm quân số, đối tượng để tham mưu giúp các địa phương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP và AN đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP và AN phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên và tuyên truyền viên về đường lối, quan điểm QP-AN của Đảng, để đội ngũ này kịp thời thông tin đến các đối tượng trên địa bàn.

Thanh niên huyện Mỹ Đức báo công dâng Bác trước ngày lên đường nhập ngũ.

Theo đó, Hội đồng giáo dục QP và AN huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục QP và AN cấp xã là 50 đồng chí; nâng tổng số thành viên của Hội đồng 22 xã, thị trấn lên 462 đồng chí. UBND huyện căn cứ vào mức thu ngân sách hàng năm và vai trò làm tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN huyện để điều tiết nguồn ngân sách chi cho nhiệm vụ giáo dục QP và AN. Bình quân hàng năm, huyện chi từ 150 đến 200 triệu đồng cho công tác giáo dục QP và AN.

Mỹ Đức luôn quan tâm bảo đảm đẩy đủ các điều kiện để công tác bồi dưỡng kiến thức QP và AN được thực hiện chặt chẽ theo phân cấp, đúng chương trình, nội dung, thời gian, đối tượng theo quy định. Trước hết, huyện tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Năm 2013, huyện đã cử 6 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện (đối tượng 2) đi bồi dưỡng kiến thức QP và AN do thành phố tổ chức. Hội đồng giáo dục QP và AN huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 240 đồng chí thuộc đối tượng 3 và 4; Hướng dẫn các xã bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho 1.560 đồng chí thuộc đối tượng 5 (năm 2013) và 1.689  đồng chí thuộc đối tượng 4 mở rộng (6 tháng đầu năm 2014).

Với công tác giáo dục QP và AN cho học sinh PTTH trên địa bàn, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã cử cán bộ, sỹ quan đến các nhà trường tích cực tham gia giáo dục QP và AN cho học sinh. Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện chỉ đạo các trường THPT tổ chức học rải chương trình giáo dục QP-AN cho học sinh trong toàn năm học. Kết quả, trong năm học 2013-2014, toàn huyện đã giáo dục QP và AN cho 6.754 học sinh trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận là thông qua giáo dục QP và AN đã giúp các em nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Do đó, trong nhiều năm qua, huyện Mỹ Đức luôn hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự.

Song song với đó, công tác giáo dục QP và AN toàn dân luôn được huyện quán triệt sâu rộng, vận dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp tổ chức. Các điểm Bưu điện Văn hóa xã đã được xây dựng đủ ở 22/22 xã, thị trấn trong toàn huyện; đảm bảo đủ số lượng đầu báo theo quy định đến các xã, thị trấn; cơ sở vật chất và cán bộ văn hóa thông tin được kiện toàn đẩy đủ. Hệ thống đài truyền thanh được lắp đặt ở tất cả các thôn, xóm; thời lượng phát sóng và tuyên truyền 2 giờ/ngày, là những phương tiện chủ yếu thực hiện công tác giáo dục QP và AN toàn dân.

Có thể nói, công tác giáo dục QP và AN ở Mỹ Đức đã và đang được triển khai toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ QP-AN. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

THẾ HÀ